آیین نامه عضویت در باشگاه

آیین نامه عضویت

شرایط پذیرش عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

در اجرای سیاست جدید باشگاه پژوهشگران جوان، مبتنی بر تفویض اختیارات اجرایی به واحدهای باشگاه، مستقر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، این دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده ۱: وفق آئین نامه مصوب، داوطلبان عضویت لازم است دارای شرایط عمومی زیر باشند :
۱-۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
۱-۲- اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
۱-۳- عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
۱-۴- عدم سابقه عضویت در مجامع،احزاب و گروههایی که با نظام جمهوری اسلامی در تضاد باشد.
۱-۵- داشتن سن ۱۵ تا ۳۰ سال.

ماده ۲: وفق آئین نامه مصوب، دارندگان شرایط ماده ۱، در صورتی که برخوردار از شرائط مندرج در یکی از بندهای زیر باشند، می توانند به مدت ۲ سال به عضویت باشگاه در آیند و تجدید عضویت آنها در صورت بررسی و تأیید احراز شرایط لازم، بلا مانع است.
۲-۱ بر وفق بند ۲-۲-۲ آئین نامه مصوب، حائزین معدل ۱۸ و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی (با حداقل ۳۶ واحد گذرانده در دو نیمسال)در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم انسانی و هنر.
۲-۲ بر اساس بند ۲-۲-۲-۱ آئین نامه مصوب، دارندگان معدل ۱۷ و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی (با حداقل ۳۶ واحد گذرانده شده در دو نیمسال) و داشتن اثر پژوهشی قابل توجه به تشخیص شورای باشگاه واحد برای کلیه رشته های علوم انسانی و هنر.
۲-۳ منطبق با بند ۲-۲-۳ آئین نامه عضویت، حائزین معدل ۱۷ و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی (با حداقل ۳۶ واحد گذرانده در دو نیمسال) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم تجربی.
۲-۴ بر اساس بند ۲-۲-۴ آئین نامه عضویت، دارندگان معدل ۱۶ و بالاتر در دو نیمسال (با حداقل ۳۶ واحد گذرانده در دو نیمسال) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه فنی مهندسی، ریاضی و فیزیک.
تبصره: برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، حداقل تعداد واحدهای گذرانده در دو نیمسال تحصیلی در هر یک از بندهای فوق ۲۰ واحد می باشد.
۲-۵ در اجرای بند ۲-۲-۵ آئین نامه عضویت، کسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پایه و امتحان جامع پری انترنی در هر دانشگاه برای رشته های علوم پزشکی.
۲-۶ مبتنی بر بند ۲-۲-۵-۱ آئین نامه مصوب، نفرات اول برد تخصصی در هر رشته از رشته های علوم پزشکی در هر دوره.
۲-۷ منطبق با بند ۲-۲-۵-۲ آئین نامه مصوب، نفرات اول تا سوم امتحان ورودی دوره دستیاری رشته های علوم پزشکی در سراسر کشور.
۲-۷ بر اساس بند ۲-۲-۵-۳ آئین نامه مصوب، نفرات اول امتحان جامع رشته های پیراپزشکی در هر دوره.
۲-۸ وفق بند ۲-۲-۵-۴ آئین نامه مربوط، نفرات اول آزمون ورودی دوره های دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲-۹ بر اساس بند ۲-۲-۶ آئین نامه مصوب، کسب رتبه اول در یک مقطع و رشته تحصیلی دانشگاهی (براساس آیین نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامی).
۲-۱۰ منطبق با بند ۲-۲-۸ چاپ حداقل یک مقاله علمی – پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر، به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در کتابچه مجموعه مقالات و ارائه مقاله کامل به واحد باشگاه، برای مقطع پائین تر از دکترای تخصصی و برای متقاضیان عضویت که حداقل معدل ۱۵ ویا بالاتر داشته باشند.
۲-۱۱ وفق بند ۲-۲-۹ آئین نامه، چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات معتبر داخلی یا خارجی؛ یا چاپ یک مقاله در مجلات علمی معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر، برای افراد مقطع دکترای تخصصی که حداقل معدل ۱۷ و یا بالاتر داشته باشند.

تبصره۱: از زمان احراز هر یک از شرایط بالا نباید بیش از دو سال گذشته باشد.
تبصره۲: مدارک متقاضیان زیر لازم است پس از بررسی اولیه در باشگاه واحد و اطمینان از برخورداری از شرائط عضویت و تکمیل مدارک، بدون نیاز به طرح در شورای باشگاه واحد، به ستاد باشگاه ارسال گردد تا بررسی و تصمیم گیری شوند:

جوانان زیر ۱۵ سال، در صورتی که دارای استعداد درخشان با ویژگی برجسته باشند
حائزین رتبه های بالا در آزمونهای سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش و آموزش کشور
افراد رتبه اول در بین حداقل یکصد نفر شرکت کننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در هر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته.
دارندگان اختراع یا کشف مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و یا کمیته علمی باشگاه.
دارندگان درجه اجتهاد با تایید مراجع صالح کشور.
جوانان غیر ایرانی واجد شرایط
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی (به ویژه از کشورهای جهان اسلام)، که در چارچوب اهداف باشگاه خدمات ارزنده یا آثار برجسته ای داشته باشند
تبصره۳: برای بررسی و اتخاذ تصمیم عضویت متقاضیان دانش آموزی و دانشجویی سازمان سما، گردش کار دیگری از طریق سازمان مذکور پیش بینی و جاری خواهد شد.


ماده ۳: مدارکی که از متقاضیان عضویت لازم است دریافت گردند، عبارتند از:
۳-۱ فرم مخصوص ثبت نام که از طریق وب قابل دسترسی می باشد.
۳-۲ اسکن یک قطعه عکس ۴×۳ (حتی الامکان رنگی). عکس مذکور بایستی با رعایت حجاب اسلامی گرفته شده باشد و مربوط به کمتر از دو سال اخیر باشد.
۳-۳ اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه.
۳-۴ اسکن کلیه مدارکی که لازم است تا صحت اظهارات متقاضی را به داشتن شرائط مندرج در آئین نامه عضویت تأیید نماید. قبل از اسکن مدارک، لازم است کلیه مدارک از جمله کارنامه ها ممهور به مهر آموزش دانشکده باشد و گواهی نمرات و مقالات به تائید و امضاء رئیس باشگاه واحد رسیده باشد و از زمان صدور آنها کمتر از ۲ سال گذشته باشد.