فعالیت های باشگاه

فعا لیتهای باشگاه   

ارایه تسهیلات به  مقاله آقای علی فلاحی جهت ارایه سخنرانی در همایش  بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی در دانشگاه پیام نور بوشهر

  • چاپ مقاله علمی – پژوهشی ISC  توسط خانم سعیده زنده باد در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی با عنوان مدیریت سرمایه های فکری راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

  • چاپ مقاله  ISI w.o.s توسط آقای علی احمدی پیغان در ژورنال Journal of Molecular modeling  با عنوان Adsorption of carbon monoxide on the pristine b-and al-doped c3n nanosheets

  • چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط آقای علی احمدی پیغان در ژورنال Journal Clust Sci  با عنوان Adsorotion of Formic Acid and Formate Anion on Zno Nanocage A DFT Study

  • چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط خانم سحر اربابی مقدم در ژورنال Mathematical methods in the Applied Sciences  با عنوان The Quadratic Plus the tensor Potentials for particle with 1/2 – spin via L2 method under the spin symmetry

  • چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط آقای مهدی عشقی در ژورنال Mathematical methods in the Applied

Science               با عنوان The Quadratic Plus the tensor Potentials for particle with 1/2 – spin via L2

Method  under the spin symmetry                                                                                                               

  • چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط آقای حمید رضا پاکروان در ژورنال Journal of Industrial Textiles  با عنوان Effect of textile surface Treatment on the Flexural Properties of Textile Reinforced       Cementitious Composites

  • چاپ مقاله ISI w.o.s توسط آقای دکتر محسن جهانشاهی در ژورنال Microelectronics Reliability  با عنوان Improving the Riliability of the Benes network for use in Large – scale systems                     

  • جاپ مقاله ISI Listed توسط خانم مهری زرگانی در ژورنال Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences  با عنوان Evaluation Nematode of Some Medicinal Plant in Isfahan                         :

  • چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط آقای محمد اکبری چوبر در ژورنال The Applied computational Electromagnetic Society  با عنوان Band – Stop Antenna with Enhanced Bandwidth by using Several Pairs of Inverted L – shaped Sleeves on the Ground for wireless Applications                                     

چاپ مقاله ISI w.o.s  توسط آقای سامان زربخش در ژورنال The Applied computational Electromagnetic

Society با عنوان Band – Stop Antenna with Enhanced Bandwidth by using Several Pairs of

Inverted L – shaped Sleeves on the Ground for wireless Applications                                    

  • برگزاری اردوی کاشان برای 37 نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ویژه خواهران