رئیس باشگاه

 

                                                   طاهره فهیمی نجم  

                      کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان تطبیقی   

                       دانشجوی دکتری الهیات - مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

   استاد مدعو گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

                          پست الکترونیک  t.fahiminajm@iauctb.ac.ir