رئیس باشگاه

 

 

 نام و نام خانوادگی : طاهره فهیمی نجم

تحصیلات :

                      کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان تطبیقی  

                       دانشجوی دکتری الهیات - مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

                       استاد مدعو گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

                       پست الکترونیک  t.fahiminajm@iauctb.ac.ir