اخبار تصویری

برگزاری سمینار تخصصی با عنوان فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت

برگزاری سمینار تخصصی با عنوان فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت

برگزاری نسست تخصصی با عنوان فرصت ها ،تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت با هت باشگاه پژوهشگران واح و همکاری دانشکده علوم سیاسی با سخنرانی دکتر مرتضویان و دکتر بلندیان برگزار گردید.

ادامه مطلب